fbpx

Perustulon käytännön vaikutuksia tukiin ja tuloihin

28.3.2015

Perustulo on noussut näissä vaaleissa entistä konkreettisemmin poliittiselle asialistalle, kun yhä useampi puolue tai varteenotettava poliitikko puhunut sen kokeilun tai käyttöönoton puolesta. Tästä historiallisesta kiinnostuksesta huolimatta perustulo hämmentää montaa tavallista äänestäjää. Tyypillisesti ihmetystä aiheuttavat perustulon kustannukset (paljonko se maksaa?) ja sen vaikutukset nykyisiin tukiin tai ansioihin (miten se vaikuttaa omiin tukiini tai palkkatuloihini?).

Yritän tässä selventää perustulon käytännön vaikutuksia vihreiden perustulomallin avulla. Vihreiden perustulomalli on varmaankin konkreettisin ja perinpohjaisimmin valmisteltu suomalainen perustuloesitys. Vihreät esittivät perustulomallinsa ensimmäistä kertaa vuoden 2007 vaalien alla, ja sen jälkeen mallia on päivitetty ja tarkennettu kahdesti. Osallistuin itse viimeisimmän perustulomallimme päivityksen hyväksymiseen vihreiden puoluehallituksessa marraskuussa 2014.

Paljonko se maksaa? – Perustulo voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti

Vihreiden perustulomalli on pyritty rakentamaan siten, että se ei lisää julkisen talouden kustannuksia (sosiaaliturvan kustannukset ja verotulojen muutokset huomioiden). Käytännössä perustulo korvaa sosiaaliturvan varassa olevien osalta nykyisiä etuuksia ja karsii byrokratian kustannuksia. Enemmän tienaavilta se verotetaan takaisin siten, että käteen jäävät ansiot eivät juurikaan muutu. Perustulo voidaan virittää kustannusneutraaliksi puhtaasti tuloveroprosentteja sopivasti muokkaamalla. Mutta jotta työssäkäyvien tuloverotus ei kiristy liikaa, vihreiden päivitetyssä perustulomallissa rahoitus tasapainotetaan osaksi välillistä verotusta muokkaamalla, vihreiden veropoliittisten linjausten mukaisesti.

Miten perustulo vaikuttaa tukiin?

Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki

Vihreiden perustulomallissa perustuloa maksetaan 560 euroa kuukaudessa, eikä siitä peritä veroa. Summa on mitoitettu siten, että se on samansuuruinen kuin työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (ilman korotusosia) verottomana. Perustulo siis korvaa nämä etuudet samansuuruisena. Työttömän ei tarvitsisi enää hakea näitä perusetuuksia, niiden maksuun ei liittyisi omavastuuaikoja eikä maksu voisi vaarantua byrokraattisten kommervenkkien vuoksi.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Työttömyystuen ansiosidonnainen osa, eli se osa, joka on perustuloa suurempi, säilyy. Ansiosidonnaiset etuudet sovitettaisiin perustulojärjestelmään siten, että käteen jäävät tulot säilyvät suurin piirtein nykyisellään. Perustulo kattaisi työttymyysturvan perusosan.

Opintoraha ja opintotuen asumislisä

Perustulo korvaa nämä etuudet täysin. Nettomääräisesti perustulo on noin 60 €/kk suurempi kuin nykyinen opintoraha + asumislisä maksimissaan. Sitä ei tarvitsisi hakea eikä sen maksussa olisi kuukausirajoitteita, ja sen päälle voisi tienata sivutuloja vapaasti ilman takaisinperinnän vaaraa. Tarkoituksena on, että perustulo edesauttaisi opintojen etenemistä mahdollistamalla täysipainoisemman keskittymisen opiskeluun. Tarvittaessa opiskelijoita voitaisiin kannustaa valmistumaan muilla ohjauskeinoilla.

Eläkkeet

Eläkeläiset ovat perustulon ulkopuolella. Heille perustulon korvaa nykyinen takuueläke, joka on perustuloa suurempi, 743 euroa/kk. Eläkeläisillä säilytetään nykyisen kaltainen lainsäädäntö sekä sosiaaliturvan että verotuksen osalta.

Sairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha

Perustulo korvaa nykyisen sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan osittain, riippuen päivärahojen suuruudesta. Sairaus- ja vanhempainpäivärahan minimitaso on tällä hetkellä 24,02 euroa arkipäivältä. Perustulo on hiukan näitä vähimmäistason etuuksia suurempi, joten se korvaa ne täysimääräisinä. Ansiosidonnaisten sairaus- ja vanhempainpäivärahojen se osa, joka on perustuloa suurempi, säilyy. Toisin sanottuna kenenkään sairaus- tai vanhempainpäivärahat eivät bruttomääräisesti tarkasteltuna laskisi. Perustulon osuudelta sairastavien tai vanhempainvapaalla olevien ei tarvitsisi hakea tukea, eikä tukien maksamiseen liittyisi omavastuuaikoja, kuten nykyään.

Kotihoidontuki

Perustulo korvaa kotihoidontuen täysin. Sen suuruus on selvästi suurempi kuin nykyinen hoitoraha + hoitolisä maksimissaan. Tukea ei tarvitsisi hakea eikä se olisi sidottu lapsen ikään. Se olisi siis merkittävästi nykyistä kotihoidontukea joustavampi. Tavoitteena on, että joustavampi ja tasoltaan korkeampi tuki lisäisi myös miesten kannustimia jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Henkilökohtaisena etuutena perustulo myös lieventäisi voimakkaiden taloudellisten riippuvuuksien syntymistä aikuisten perheenjäsenten välille. Toisaalta kun nykyisen kotihoidontuen on arvioitu ohjaavan naisia kotivanhemmuuteen (kotihoidontuen käyttäjistä yli 94 % on naisia), perustulon käyttöönottoon sisältyy riski naisten jäämisestä kotiin entiseen malliin. Perustulon vaikutus lastenhoitoratkaisuihin onkin yksi merkittävimmistä asioista, joita tulisi tutkia perustulokokeilun avulla.

Toimeentulotuki

Asumistuki

Tarveharkintaisten verottomien tulonsiirtojen kuten asumistukien ja toimeentulotuen perusteet säilyvät perustulomallissa ennallaan. Perustulo otetaan huomioon asumistuen ja toimeentulotuen tarveharkinnassa. Eli toimeentulotuki ja asumistuki säilyvät nykyisellä tasolla. Arvioiden mukaan perustulo vähentää merkittävästi toimeentulotuen tarvetta.

Perustulo ei korvaa (etuudet säilyvät nykyisellään):

– työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotusosia (lapsikorotukset, aktivointikorotukset)

– opintolainaa

– kotihoidontuen kuntalisää

– tuloista riippumattomia, verottomia tulonsiirtoja (mm. lapsilisä, elatustuki, vammaistuki, hoitotuki)

Miten perustulo vaikuttaa tuloihini?

Vihreiden perustulomallissa perustuloa maksetaan jokaiselle täysi-ikäiselle suomalaiselle (poislukien eläkeläiset). Keski- ja suurituloisilta tämä summa peritään takaisin korotettujen veroprosenttien avulla, kuitenkin niin, että käteen jäävät tulot eivät merkittävästi muutu nykyisestä. Verojärjestelmä muuttuisi yksinkertaisemmaksi, sillä käytössä olisi kaksiportainen verotaulukko. Perustulon ansiosta sen avulla saavutettaisiin varsin samanlainen veroprogressio kun nykyäänkin. Perustulon vaikutus huomioiden alle 3000 euroa kuukaudessa palkkatuloa ansaitsevien verotus kevenee ja yli 3000 euroa ansaitsevien kiristyy aavistuksen. Kaikkein suurituloisimpien verotus kiristyy perustulomallissa hiukan enemmän.

Silpputyöläisille ja pienyrittäjille perustulolla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Perustulo parantaa toimeentuloa silloin, kun muut tulot syystä tai toisesta pätkivät. Perustulo tuo sosiaaliturvaa sinne, missä se ei tällä hetkellä toimi, kuten usein itsensä työllistävien yrittäjien kohdalla. Ja koska perustulo kasvattaa alle 3000 euroa kuussa tienaavien nettotuloja, se parantaa esimerkiksi taiteilijoiden tai mikroyrittäjien mahdollisuuksia kohtuullisen toimeentulon saavuttamiseen omalla, mielekkäällä työllä.

3 Comments

  • Satu sanoo:

    Perustulo toisi myös ilmeisesti kaivattua joustoa ansiosidonnaisen päivärahan ja työtulon sovitteluun. Omakohtainen kokemus on ollut, että loppukuusta tehtyjen opettajansijaisuuksien palkkaa ja palkkatodistusta on pitänyt odottaa seuraavan kuun loppuun ja silloin pitää odottaa myös soviteltua päivärahaa sinne saakka. Jos ja kun perustulo maksetaan säännöllisesti, auttaa se toimeentulon ja pikkupätkätöiden yhteensovittamista merkittävästi. Itse asiassa mahdollistaa myös muutaman tunnin sijaisuuksien vastaanottamisen.

  • Ari Laakso sanoo:

    Kuinka voi luvata, ettei verotus kiristy tällä mallilla? Loppujen lopuksi on aivan sama, kuinka ne verot ihmisiltä kerätään. Maksaa se tietenkin enemmän, jos tukia maksetaan viidelle miljoonalle ihmiselle, miljoonan ihmisen sijaan. Jos hyvinvointiyhteiskuntaa aiotaan ylläpitää, eivät työvoima, ihmiset, pääomat ja tavarat saa kulkea esteettä. Malli on nykyisessä EU-Suomessa täysin mahdoton toteuttaa, vaikka ajatuksena hyvä.

  • Pasi sanoo:

    Henkilökohtaisesti ei kiinnosta juurikaan, onko jollekin työttömälle tällä mallilla kannattavaa ottaa työtä vastaan. Hyvä jos on, mutta ei kuitenkaan kiinnosta. Itseäni kiinnostaa vain se, että näkeekö kateelliset esim. 50te vuositulot jo niin suuriksi, että tällainen henkilö voi automaattisesti maksaa edelleen lisää veroja. Vihreiden esityksen mukaa verotuksen noustessa tulot saattavat tippua toista sataa kuukaudessa. Jos se on vain hieman, niin minkä helvetin takia joku toinen tarvitsee juuri saman summan?