fbpx
Veli ja nuoria istuu pöydän ääressä juttelemassa.

Veli johtajana

Puoluesihteerikeskusteluissa on puhuttu paljon johtamisesta. Myös minulta on moni kysynyt, millainen johtaja olisin ja millaista johtamiskokemusta minulla on. Avaan tässä kirjoituksessa johtamisperiaatteitani ja omaa cv:täni johtamisen suhteen.

Mitä ajattelen johtamisesta?

Vihreissä toimii ja työskentelee valtava joukko fiksuja ja rohkeita ihmisiä, jotka puolustavat koko sydämellään ympäristöä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Sellaista maailman parantaminen parhaimmillaan on: liikkeitä, jotka saavat muutosta aikaan ja yhteisöjä, joissa on hyvä olla. Hyvällä johtamisella on suuri merkitys tässä.

Puoluesihteeri on esihenkilö ja johtaja, jonka vastuulla on sekä ammattilaisten työyhteisön että vapaaehtoisten poliittisen liikkeen hyvinvointi ja jaksaminen. Vihreää liikettä on johdettava vihreiden arvojen mukaan. Meidän tulee kannustaa toisiamme ja huolehtia yhdenvertaisuuden ja avoimuuden toteutumisesta kaikessa vihreissä toiminnassa.

Puoluetta viedään eteenpäin tutkittuun tietoon nojaten. Haluan jatkaa tässä sillä hyvällä tiellä, jolla viime vuosien vaalivoitot on tehty.

Miten johtaisin vihreää työyhteisöä?

Vihreiden tulee olla työpaikka, jossa

  • työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää työtään,
  • huolehditaan työssä jaksamisesta,
  • kaikkia kohdellaan reilusti ja yhdenvertaisesti,
  • ohjausta ja tukea on saatavilla, kun sitä tarvitaan,
  • ammattitaitoa ja luovuutta käytetään mahdollisimman tehokkaasti vihreiden tavoitteiden edistämiseen

Puoluesihteeri vastaa Vihreiden organisaation kokonaisuudesta ja työn tuloksellisuudesta. Puoluesihteerinä pitäisin huolta siitä, että organisaation tehtävät rajataan ja priorisoidaan niin, että työssä keskitytään oleelliseen, tehdään se mitä luvataan ja pidetään yksittäisen työntekijän työkuorma kohtuullisena. Asiantuntijaorganisaatiossa työntekijöille pitää pystyä delegoimaan vastuuta, jotta jokaisen osaaminen ja vahvuudet tulevat parhaaseen mahdolliseen hyötykäyttöön ja jotta organisaatio toimii ketterästi ja kitkatta, ilman turhia pullonkauloja. Asiantuntijoita tulee johtaa valmentavalla otteella. Työnjakoon on luotettava, mutta viime kädessä työn jäljestä vastaa aina puoluesihteeri.

Myös työpaikan tulee olla yhteisö, jossa on hyvä olla. Eniten saamme aikaan, kun voimme tehdä työtämme kannustavassa ilmapiirissä työpaikalla, jossa viihtyy. Työyhteisössä kaikkien hyvinvointi on yhtä tärkeää, tittelistä tai kokemuksesta riippumatta. Johtajan on osaltaan huolehdittava siitä, että työyhteisössä on riittävästi vuoropuhelua, kohtaamisia ja yhteisiä hetkiä hyvän yhteisön ylläpitämiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin työntekijöihimme, jotka tekevät työtä usein yksin, ilman fyysisesti läsnä olevaa työyhteisöä.

Vihreiden työtä ja organisaatiota on kehitettävä. Kasvanut rahoitus mahdollistaa vihreän joukkueen vahvistamisen, mutta kasvaessamme meidän on myös pystyttävä kehittämään olemassaolevia rakenteita ja työtapaamme ja arvioida, ovatko kaikki resurssimme tällä hetkellä parhaassa mahdollisessa käytössä. Tämä uudistustyö meidän on tehtävä yhdessä, henkilöstön asiantuntemusta ja vihreiden toimijoiden tarpeita kuunnellen. Kehittämistä on tehtävä faktojen pohjalta, ja sen vuoksi puolueorganisaation toiminnasta on kerättävä tietoa ja palautetta kyselyiden ja indikaattorien avulla. Kehittäminen vaatii myös rohkeita kokeiluja, ja siihen Vihreiden kaltainen matalan hierarkian organisaatio on paras mahdollinen.

Miten vihreät toimijat saadaan mukaan?

Meillä on entistä enemmän äänestäjiä, jäseniä, kansanedustajia ja valtuutettuja: ihmisiä, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon maailman muuttamisessa paremmaksi. Puoluetoimijoilla on valtava määrä osaamista ja asiantuntemusta, jota meidän on yhä mahdollisuus hyödyntää entistä paremmin.

Meidän on panostettava vapaaehtoisten johtamiseen, kysyttävä aktiivisesti jäsentemme näkemyksiä, pyrittävä toteuttamaan pitkään suunnitelmissa ollutta asiantuntija- ja osaamispankkia vihreiden toimijoiden tueksi sekä edistettävä myös vapaaehtoisvoimin toteuttavien projektien syntymistä. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen on asia, johon minulla on erityistä osaamista sekä järjestökentän kokemuksen että työni kautta (josta lisää alla).

Vihreät tärkeä tehtävä on tarjota ihmisille mahdollisuuksia muuttaa maailmaa. Työ maailman pelastamiseksi on väistämättä vaativaa, mutta se ei saa olla kenellekään kohtuutonta. Siksi meidän on pidettävä vihreistä toimijoista huolta ja tarjottava heille houkuttelevia vaikuttamisen paikkoja. Puoluesihteerinä olen valmis innostamaan, tukemaan ja kuuntelemaan, niin muutamme maailmaa!

Minkälaista johtamiskokemusta minulla on?

Politiikan ulkopuolella minulla on pitkä työkokemus projektien ja tiimityön johtamisesta. Työskentelen nuorisotutkijana ammattikorkeakoulussa, lähes kolmenkymmenen hengen asiantuntijayksikössä, osana suurta organisaatiota. Olen toiminut projektipäällikkönä, ohjannut opiskelijoita sekä kouluttanut järjestötyön ammattilaisia, projektien hallintaa ja vapaaehtoisten johtamista. Olen ollut vastuussa useiden hankkeiden rahankäytöstä, talousseurannasta ja hankeraportoinnista ja vastaavasti uusien hankkeiden suunnittelusta ja rahoituksen hakemisesta.

Nuorisotutkijana olen tehnyt paljon tutkimus- ja kehitystyötä nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden ja kansalaisaktiivisuuden parissa. Usein kohderyhmänä ovat olleet tavalla tai toisella altavastaajan asemassa olevat nuoret. Kansalaistoiminnasta ja järjestötyöstä minulla on pitkä kokemus myös puoluetoiminnan ulkopuolelta, sillä olen ollut aktiivinen järjestötoimija lukioikäisestä saakka.

Olen nähnyt puoluetoimiston arkea varapuheenjohtajan asemasta käsin, osallistunut osaavien työntekijöiden rekrytointeihin ja ollut mukana sammuttamassa erinäisiä tulipaloja. Tulen kuitenkin puoluetoimiston työyhteisön ulkopuolelta ja tuon uutta näkemystä. Poliitikkona olen toiminut sekä lautakunnan että valtuustoryhmän puheenjohtajana: omanlaistaan johtamiskokemusta sekin. Kun ryhdyin kotikaupunkini kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajaksi, kiersin oma-aloitteisesti läpi kaikki toimialamme yksiköt keskustellakseni henkilöstön kanssa kasvokkain.

”Veli on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juveniassa useiden projektien päällikkönä. Veli on vastannut menestyksekkäästi projektien toteuttamisesta, kokonaisuuksien koordinoimisesta, toimenpiteiden organisoimisesta sekä talouden seurannasta. Vaikka tehtävään ei ole sisältynyt esimiesasemaa, on projektipäällikkö koordinoinut osaltaan myös muun projektihenkilöstön työtehtäviä osana projektin kokonaisjohtamista. Tämä kokemus vahvistaa varmasti osaltaan valmiuksia myös puolueorganisaation johtamiseen.”

– Anu Haapala, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja, Velin entinen esihenkilö